Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2011

yourCocaine
2705 ca52 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaconvoitise convoitise
yourCocaine
yourCocaine
6841 9720
Reposted fromproof proof viazabka zabka
yourCocaine
uwielbiam, gdy ktoś kończy historię słowami "wezmę Cię tam kiedyś".
Reposted fromkatalama katalama viaraconteur raconteur
yourCocaine
8221 352b
yourCocaine
6059 4462
Reposted fromchokkie chokkie viamagdanestor magdanestor
yourCocaine
5842 223e
yourCocaine
7847 a9f5 500
Reposted frommariola mariola viajoda joda
yourCocaine
9145 7352
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viajoda joda
yourCocaine
2518 226c
Reposted fromsowaaa sowaaa viajoda joda
yourCocaine
komplikujesz mi życie,ale cieszę się że jesteś.
Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia viajoda joda

July 27 2011

yourCocaine
7593 dfb3
Reposted frombarkwithme barkwithme viaKabrioletta Kabrioletta
yourCocaine
3121 e6ae
Reposted fromproof proof viaKabrioletta Kabrioletta
yourCocaine
7406 d0e2
Reposted fromtirarira tirarira viaKabrioletta Kabrioletta
2525 037e
Reposted fromjunicks junicks viaKabrioletta Kabrioletta
yourCocaine
W tym cholernym życiu potrzebna jest miłość, która męczy, dusi i zabija... bez niej jest wielka pustka.
— Jim Morrison <3
Reposted fromzabka zabka viamylove mylove
yourCocaine
- Nie będziesz w ogóle kochała?
- Nie
- Ani mnie, ani innego?
- Tak jak cię kochałam. Nie. Nigdy. Nikogo.
— Eric- Emmanuel Schmitt
Reposted fromcytaty cytaty viamylove mylove
yourCocaine
Reposted fromlouve louve
yourCocaine
3054 6773
yourCocaine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl